U bent hier

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Bestuursakkoord 2012/School aan Zet


De PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in een bestuursakkoord ambities geformuleerd voor de toekomst. Het akkoord geeft de schoolbesturen ruimte en vertrouwen om de goede dingen goed te doen. Iedere school kan een eigen keuze maken in het versterken van de kwaliteit. Daarbij worden de scholen niet belast met een extra verantwoordingsplicht. De verantwoording ligt bij de schoolbesturen via hun gebruikelijke kanalen, zoals het jaarverslag.

Inzet op onderwijsopbrengsten en professionalisering

In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs. Dit betreft onder andere:


Bovendien bevestigen PO-Raad en OCW in het bestuursakkoord het belang van brede vorming van de leerlingen: het onderwijs is meer dan taal en rekenen. 

Handreiking Bestuursakkoord

De 'Handreiking Bestuursakkoord ' beoogt besturen in het primair onderwijs te voorzien van informatie en suggesties die behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van hun eigen meerjarenbeleid. Dit vanuit de focus van het bestuursakkoord dat de sector namens en in opdracht van u met de minister en staatssecretaris hebben gesloten.

De handreiking is een groeidocument. Uw ervaringen kunnen een welkome verbetering en/of verrijking van de handreiking opleveren. Uw reacties zien wij graag tegemoet

School aan zet

Om de ambities waar te maken, is School aan Zet opgezet. Dat is een landelijk onderwijsprogramma waar ruim 3.000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan meedoen. Deze scholen willen een lerende organisatie worden: een school die in staat is zijn onderwijskwaliteit te verhogen door zichzelf continu te verbeteren en alle medewerkers hierbij te betrekken. School aan Zet versterkt scholen in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie door samen met hen te reflecteren tijdens gesprekken, hen te inspireren met goede voorbeelden en medewerkers binnen en tussen scholen met elkaar te verbinden. Kijk voor meer informatie op www.schoolaanzet.nl.