U bent hier

Referentiekader en Instrumentarium

Voor schoolbesturen is het belangrijk om passend onderwijs zo vorm te geven dat het past bij de regionale situatie. Daarom hebben de VO-raad, MBO Raad, AOC Raad en PO-Raad gezamenlijk het referentiekader Passend onderwijs ontwikkeld. In dit referentiekader staan alle werkwijzen en afspraken beschreven rondom de vormgeving van hun zorgplicht rondom passend onderwijs.

Doel van het Referentiekader Passend onderwijs

Het doel van het referentiekader Passend onderwijs is om – naast slanke wetgeving vanuit het ministerie - bestuurlijke ruimte te creëren voor schoolbesturen. Door als sectorraden zelf de verantwoordelijkheid te nemen de werkwijzen en afspraken vast te leggen geven we hier invulling aan. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden richten zich naar de afspraken uit het referentiekader.

Passend onderwijs en de Code Goed Bestuur

Bij het opstellen van het referentiekader zijn de sectorraden uitgegaan van het principe van de Code Goed Bestuur: pas toe of leg uit. Het netwerk Passend onderwijs heeft zich meerdere keren gebogen over het document. Ook hebben we intensief en constructief overleg gevoerd met ouderorganisaties, onderwijsvakorganisaties en ketenpartners over het referentiekader.  

Opzet van het referentiekader

Het referentiekader bestaat uit twee delen:

Het referentiekader is op 11 januari 2012 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad.  

Trefwoorden: 
Relevante bestanden: