U bent hier

Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden. 

Tijdspad Vensters PO

De PO-Raad wil de regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs graag leggen waar deze thuishoort, namelijk bij de schoolbesturen en scholen zelf. Daarom heeft de PO-Raad op het verzoek van de leden in 2010 bij het ministerie van OCW subsidie aangevraagd om Vensters PO te kunnen inrichten. Het ministerie heeft deze subsidie toegekend. Vensters PO is vervolgens per maart 2012 officieel van start gegaan. Vensters PO zal in de periode tot en met voorjaar 2015 samen met schoolbesturen en scholen worden ontwikkeld.

Organisatie Vensters PO

Het project Vensters PO maakt gebruik van de inzichten, expertise en faciliteiten die eerder in Vensters voor Verantwoording van de VO-raad zijn opgebouwd. Beide projecten worden uitgevoerd door de stichting SchoolInfo, een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en VO-raad. Deze stichting heeft tot doel beleid en uitvoering op het vlak van informatievoorziening en ICT beter af te stemmen op wat besturen en scholen nodig hebben en daar waar nodig centrale voorzieningen zoals Vensters PO in stand te houden.

Meedenken over Vensters?

Vensters PO werkt nauw samen met scholen en besturen. In alle fasen van het project worden ze betrokken, zodat Vensters PO direct aansluit bij de wensen van het veld. Wij nodigen u van harte uit om mee feedback te leveren in één van de pilots. Kijk op www.vensterspo.nl voor meer informatie.

In fases opgeleverd

Het project Vensters PO levert het instrument in stappen op. In het SchoolVenster op www.scholenopdekaart.nl kunnen scholen en besturen in de loop van de tijd steeds meer resultaten zichtbaar maken. Daarnaast wordt ook een ManagementVenster en een SchoolkeuzeVenster ontwikkeld. Medio 2015 is het instrument klaar. 

Trefwoorden: