U bent hier

Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc.

De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden. 

Tijdspad Vensters PO
De PO-Raad wil de regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs graag leggen waar deze thuishoort, namelijk bij de schoolbesturen en scholen zelf. Daarom heeft de PO-Raad op het verzoek van de leden in 2010 bij het ministerie van OCW subsidie aangevraagd om Vensters PO te kunnen inrichten. Het ministerie heeft deze subsidie toegekend. Vensters PO is vervolgens per maart 2012 officieel van start gegaan. In november 2013 is de site www.scholenopdekaart.nl officieel van start gegaan en sinds mei 2014 is een tweede product, het ManagementVenster, toegankelijk voor scholen en besturen. De doorontwikkeling van de producten van Vensters PO vindt plaats samen met de scholen en besturen en loopt tot zomer 2015.  

 

Scholenopdekaart.nl
De site www.scholenopdekaart.nl is sinds november 2013 online. Op deze site kunnen scholen, ieder in een eigen SchoolVenster, inzicht geven in hun onderwijsresultaten. Dit gebeurt op basis van dezelfde onderwerpen. De indicatoren in het SchoolVenster geven informatie over beleid, bedrijfsvoering, resultaten en waardering. Voor scholen is dit een instrument voor horizontale verantwoording. De indicatorenset wordt gedurende het project uitgebreid. Zomer 2015 is de site compleet.

ManagementVenster
Vanaf mei 2014 is het ManagementVenster toegankelijk voor scholen en besturen. In dit ManagementVenster staan rapportages met sturingsinformatie, bestemd voor intern gebruik. Als dit venster in 2015 helemaal gevuld is, geven de rapporten snel een helder beeld van de eigen onderwijsopbrengsten, financiën en personeelskenmerken, en de ontwikkeling daarin ten opzichte van eerdere jaren. Het ManagementVenster toont ook percentielscores. Zo kunnen scholen binnen een bestuur gedetailleerd met elkaar vergeleken worden en resultaten worden afgezet tegen die van vergelijkbare scholen in de rest van het land. De cijfers kunnen de basis vormen voor gesprekken binnen het team en voor aanscherping van het schoolbeleid. Gedurende het project worden aan het ManagementVenster rapportages over nieuwe onderwerpen toegevoegd.

Meedenken met Vensters?
Vensters PO werkt nauw samen met scholen en besturen. In alle fasen van het project worden ze betrokken, zodat Vensters PO direct aansluit bij de wensen van het veld. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en feedback te leveren in één van de pilots. Kijk op www.vensterspo.nl voor meer informatie.

Gebruikmaken van Vensters
De producten van Vensters PO worden in fases opgeleverd. Dit betekent dat scholen en besturen er gedurende het project al gebruik van kunnen maken. Wij nodigen u van harte uit rapportages uit het ManagementVenster te downloaden en het eigen SchoolVenster te raadplegen en te bewerken. Kijk op www.vensterspo.nl voor uitleg hierover. 

Organisatie Vensters PO
Het project Vensters PO maakt gebruik van de inzichten, expertise en faciliteiten die eerder in Vensters voor Verantwoording van de VO-raad zijn opgebouwd. Beide projecten worden uitgevoerd door de stichting SchoolInfo, een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en VO-raad. Deze stichting heeft tot doel beleid en uitvoering op het vlak van informatievoorziening en ICT beter af te stemmen op wat besturen en scholen nodig hebben en daar waar nodig centrale voorzieningen zoals Vensters PO in stand te houden.

Trefwoorden: