Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

SLOA

Het NRO werd in 2012 opgericht door OCW en NWO om de aansluiting tussen praktijk en onderzoek te verbeteren en te zorgen voor minder versnippering in onderzoeksbudgetten. Het regieorgaan is verantwoordelijk voor de programmering, beoordeling en uitvoering van wetenschappelijk onderwijsonderzoek.

De PO-Raad en VO-raad hebben Marja Blom, voorzitter CvB van Willibrord Stichting en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht, voorgedragen als stuurgroeplid van het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO).

Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking te stimuleren, heeft de Hogeschool van Arnhem en N

Opbrengstgericht werken gerelateerd aan variaties in instructievormen

Deze scholen (PI scholen) hebben als doel van hun schoolontwikkeling de leeropbrengsten te verhogen via het verbeteren van het klassenmanagement, het vergroten van zelfstandigheid van de leerlingen en het uitwerken en differentiëren van de kwaliteit van de instructie. Het bestuur wil samen met de teams adequate instructievormen ontwikkelen en leerkrachten trainen in het hanteren van deze instructievormen. Samen met de leerkrachten zullen deze instructievormen praktisch worden uitgewerkt.

Opbrengstgericht werken, een cultuurverhaal

SKPO Novum wil de onderzoekende houding van de leraren verder ontwikkelen. De focus hierbij ligt op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. De centrale onderzoeksvraag dient voor alle leraren te zijn wat interventies in het onderwijsleerproces bijdragen aan de uiteindelijke ontwikkeling van de kinderen. De bereikte resultaten vormen de input om aan de hand van onderzoek in de praktijk kritisch naar het eigen handelen te kijken. Van belang daarbij is dat leraren zichzelf de goede vragen stellen.

Sarkon, de Gouw, SAKS/SKB en De Dijken

Versterking R en D middelen

Vijf schoolbesturen in Noord Holland gaan aan de slag binnen hun organisaties de focus van sturen op resultaat naar opbrengstgericht leiderschap te verleggen. Binnen het project zullen verschillende schoolleiders en leerkrachten een opleidingstraject rondom deze thematiek volgen. Dit opleidingstraject wordt door de besturen zelf bekostigd. Aan het traject zullen echter modules rondom onderzoek en analyse toegevoegd worden.

E- planner voor ontwikkelingsperspectief 

De sector Limburg van de Aloysiusstichting zal gaan werken aan een meer opbrengstgerichte cultuur aan de hand van ontwikkelingsperspectieven van deze leerlingen. Na minstens drie toetsmomenten benoemt de school de uitstroombestemming en per vakgebied de leerrendementsverwachting.

Alpha Scholengroep gaat aan de slag met het ontwikkelen van een systematiek, waarin de resultaten van het onderwijs gemonitord worden aan de hand van de criteria die daar door de organisatie zelf aan gesteld worden. Op deze manier wil Alpha Scholengroep samen met de schoolleiders en de teams een professionele cultuur ontwikkelen die gericht is op het realiseren van zo hoog mogelijke leerprestaties. Er wordt gebruik gemaakt van de onderzoeken van Marzano. Zij omschrijven 11 factoren waarvan bewezen is dat zij effect hebben op de leerprestaties.

PCBO Voorst, Prisma Almere en INOS Breda

Opbrengstgericht werken

Deze besturen gaan in beeld brengen wat de gewenste informatiestromen zijn vanuit de scholen naar het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting. Door een documentenanalyse en interviews wordt eerst de stand van zaken in beeld gebracht. Daarna wordt ingegaan op de ideale situatie. Het resultaat is een drietal informatiecanons. Omdat er wordt gewerkt met een groot, middelgroot en klein bestuur zullen deze canons voor een groot deel van de sector interessant zijn.

In 2009 heeft de PO-Raad de beschikking gekregen over een gedeelte van de middelen die bestemd zijn voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs. De projecten die in 2010 vanuit deze middelen zijn gestart, zijn inmiddels afgerond (althans het deel dat uit de subsidie heeft plaatsgevonden). Via het menu aan de linker zijde kunt u door korte beschrijvingen van deze projecten en de resultaten navigeren. Ook is er een monitorrapport beschikbaar.

Pagina's

Subscribe to RSS - SLOA